Answered By: Emily Bell
Last Updated: Mar 25, 2016     Views: 29

http://id.lib.harvard.edu/aleph/004187338/catalog

Selʹskoe khozi͡aĭstvo SSSR.
Moskva, Gosudarstvennoe izdatelʹstvo kolkhoznoĭ i sovkhoznoĭ literatury "Selʹkhozgiz".
1935-
Issued by: Narodnyĭ komissariat zemledelii͡a and Nardontyĭ komissariat zernovykh i zhivotonovodcheskikh sovkhozov.

Widener | Slav 1710.100.5


This title includes over 1,000 pages of statistical tables, and is located on Level A West in the Widener Library stacks.

Contact Us